خبرها

یست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته (ایران آگروفود 2017) ازدوم خرداد به مدت  4 روز (5 خرداد) در نمایشگاه بین المللی آغاز به کارکرد. 

برگزار کننده این نمایشگاه شرکت پالار سامانه است.

همچنین سالن های تحت پوشش شامل سالن های  5, 6, 7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 18, 20-22, 21, سری25, 31A، 31B، 35، 38، 38A، 38B، 40-40A، 41-41B، 1-44، 2-44 و فضای بازسالن
های یاد شده هستندگزارش کامل از این نمایشگاه و دستاوردهای نو پلیمرها در صنعت بسته یندی مواد غذایی را در شماره آتی بسپار که در تیر ماه منتشر می  شود خواهید خواند.

 لیست شرکت های غرفه گذار در نمایشگاه اگروفود